ششمین همایش علوم علف های هرز ایرانمحورهای همایش

1. بیولوژی علف های هرز

 • آناتومی
 • مرفولوژی
 • تاکسونومی
 • ژنتیک
 • جوانه زنی
 • اکوفیزیولوژی تکثیر و انتشار علف های هرز

 

2. اکولوژی علف های هرز

 • تنوع علف های هرز
 • پویایی جوامع علف های هرز
 • توزیع علف های هرز
 • علف های هرز مهاجم

 

3. شناسایی و نقشه برداری علف های هرز

 

4. تداخل علف های هرز و گیاهان زراعی

 • رقابت
 • رابطه انگلی
 • دگرآسیبی
 • مدل سازی

 

5. رهیافتهای مدیریتی علف های هرز

 • مدیریت تلفیقی علف های هرز
 • مدیریت پیشگیرانه
 • مدیریت زراعی
 • مدیریت غیرشیمیایی

 

6. مدیریت شیمیایی علف های هرز

 • محصولات و تکنیک های جدید
 • مقاومت به علف کش ها
 • واریته های زراعی متحمل به علف کش
پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
05632254041-49
 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
weedconf94@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند-ص پ 331- دانشکده کشاورزی
دبیرخانه ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند