ششمین همایش علوم علف های هرز ایراناهداف همایش


1.   گردآوری محققین علوم علف های هرز به منظور آشنایی و تبادل تجربیات

2.   آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در عرصه های مرتبط با علوم علف های هرز

 3.  بررسی موانع توسعه تحقیقات علف های هرز در ایران

 4.  آشنایی با توانمندی های موجود در نقاط مختلف کشور

 5.  انعکاس نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه های مختلف علوم علف های هرز به بخش های اجرایی و بهره برداران مربوطه

 6.  جلب توجه اندیشمندان و مسئولین امر به اهمیت علف های هرز و مشکلات ناشی از آنها در عرصه های مختلف کشاورزی

 7.  بررسی موانع توسعه تحقیقات علف های هرز در ایران

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
05632254041-49
 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
weedconf94@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند-ص پ 331- دانشکده کشاورزی
دبیرخانه ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند