روز شمار برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 مرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 مرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام
27 آبان 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 آبان 1403
تاریخ برگزاری

28 آبان 1403

کمیته علمی

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 10 مرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 10 مرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام 27 آبان 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1403
اعلام نتایج داوری 11 آبان 1403
تاریخ برگزاری 28 آبان 1403
برگزارکننده دانشگاه بیرجند

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند