روز شمار برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 مرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 مرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام
27 آبان 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 آبان 1403
تاریخ برگزاری

28 آبان 1403

کمیته علمی


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ادبیات کودک
روانشناسی
علوم تربیتی
فلسفه
دین و معنویت
رسانه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ادبیات کودکادبیات کودک
روان شناسی و روان درمانیروانشناسی
برنامه ریزی درسیعلوم تربیتی
مدیریت آموزشیعلوم تربیتی
فلسفه تعلیم و تربیتعلوم تربیتی
فلسفهفلسفه
دین و معنویتدین و معنویت
رسانهرسانهسامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند