محور های همایش

 • ادبیات تطبیقی و پژوهش های میان رشته ای
 • انواع ادبی(غنایی،حماسی،نمایش،...)
 • ادبیات آیینی وپایداری
 • ادبیات معاصر
 • ادبیات کودک و نوجوان
 • نقد،نظریه و مکتب های ادبی
 • آسیب شناسی پژوهش های ادبی
 • زبان پژوهی ادبی و گویش پژوهی خراسانی
 • آموزش زبان فارسی
 • پژوهش زبان و ادبیات فارسی در گسترده جهان
 • فلسفه ادبیات
 • ادبیات وایدئولوژی


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ادبیات تطبیقی وپژوهش های میان رشته ای
انواع ادبی (غنایی،حماسی،نمایشی و...)
ادبیات آیینی وپایداری
ادبیات معاصر
ادبیات کودک و نوجوان
نقد،نظریه ومکتب های ادبی
آسیب شناسی پژوهش های ادبی
زبان پژوهی ادبی و گویش پژوهی خراسانی
آموزش زبان فارسی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی در گستره جهان

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ادبیات تطبیقی و پژوهش های میان رشته ایادبیات تطبیقی وپژوهش های میان رشته ای
جامعه شناسی ادبیات فارسیادبیات تطبیقی وپژوهش های میان رشته ای
وجوه فرهنگ شناختی و تمدن شناختی ادبیات فارسی، حکمت عملی و سیاسی در ادبیات فارسی، تاریخ شناسی ادبی و غیرهادبیات تطبیقی وپژوهش های میان رشته ای
ادبیات آیینی وپایداری ادبیات آیینی وپایداری
انواع ادبیانواع ادبی (غنایی،حماسی،نمایشی و...)
ادبیات معاصرادبیات معاصر
ادبیات کودک ونوجوانادبیات کودک و نوجوان
نقد، نظریه و مکتب های ادبینقد،نظریه ومکتب های ادبی
آسیب شناسی پژوهش های ادبیآسیب شناسی پژوهش های ادبی
زبان پژوهی ادبی و گویش پژوهی خراسانی زبان پژوهی ادبی و گویش پژوهی خراسانی
آموزش زبان فارسی آموزش زبان فارسی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی در گستره جهانپژوهش زبان و ادبیات فارسی در گستره جهان


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تلفن ثابت

056-31026239

نمابر

05632202120

ایمیل

tarvij16_dabir@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی،بیرجند،انتهای بلوار دانشگاه،پردیس دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند