کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مرتبه علمی

سمت

دکتر غلامرضا زمانی

دانشگاه بیرجند

دانشیار

عضو هیات علمی گروه زراعت

دکتر محمد حسن سیاری

دانشگاه بیرجند

دانشیار

عضو هیات علمی گروه خاک و رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر بهدانی

دانشگاه بیرجند

استاد

عضو هیات علمی گروه زراعت

دکتر امین علیزاده

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب

دکتر بهروز جعفر پور

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی

دکتر فخری شهیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی

دکتر عصمت مهدیخانی

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی

دکتر حسین معصومی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد

عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی و رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر همایون فرهنگ فر

دانشگاه بیرجند

استاد

عضو هیات علمی گروه علوم دام و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی

دکتر علی شهیدی

دانشگاه بیرجند

دانشیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب ومسئول امور پژوهشی دانشکده کشاورزی

دکتر مهدی جهانی

دانشگاه بیرجند

دانشیار

عضو هیات علمی ومدیر گروه گیاهپزشکی

دکتر کاظم خاوازی

موسسه تحقیقات خاک و آب

دانشیار

عضو هیات علمی موسسه

دکتر رسول راهنمایی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار

عضو هیات علمی گروه خاک

دکتر بهنام کامکار

دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار

عضو هیات علمی

دکتر حسین فضائلی

موسسه تحقیقات علوم دام کشور

استاد

عضو هیات علمی موسسه

دکتر ابوالقاسم گلیان

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

عضو هیات علمی گروه علوم دام

دکتر ابوالفضل مساعدی

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

عضو هیات علمی محیط زیست

دکتر سعید مودی

دانشگاه بیرجند

استادیار

عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی

دکتر ملیحه فلکی

دانشگاه بیرجند

استادیار

عضو هیات علمی گروه زراعت

دکتر محمد حسین امینی

دانشگاه بیرجند

استادیار

عضو هیات علمی گروه باغبانی

دکتر برومند

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

عضو هیات علمی گروه خاکشناسی

دکتر حمید علیزاده

دانشگاه جیرفت

استادیار

عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی

دکتر سرور خرمدل

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

عضو هیات علمی گروه زراعت

دکتر فائزه ابطحی

دانشگاه اراک

استادیار

عضو هیات علمی گیاهپزشکی

دکتر زهرا رودباری

دانشگاه جیرفت

استادیار

عضو هیات علمی گروه علوم دام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
05632254045-49 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
nopea2018@birjand.ac.ir
آدرس
خراسان جنوبی، بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان،  صندوق پستی 331 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند