روز شمار همایش
نمایه ISC
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر امین علیزادهعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کامران داوریعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر حسین انصاریعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین بابازادهعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر امین کانونیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: سازه های آبی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسین شریفانعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سمیه حجابیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: هواشناسی کشاورزی

دانشگاه ارومیه

 

دکتر عبدالله درزی نفتچالیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حسین خزیمه نژادعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: سازه های آبی

دانشگاه بیرجند

دکتر مصطفی یعقوب زادهعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه بیرجند

دکتر سید رضا هاشمیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: منابع آب

دانشگاه بیرجند

دکتر محمدحسین نجفی مودعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه بیرجند

مهندس عباس کشاورزعضو کمیته علمی

گرایش: آبیاری و زهکشی

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر ابوالفضل اکبرپورعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استاد

گرایش: عمران-آب

دانشگاه بیرجند

 

دکتر سامان جوادیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمدحسن سیاری زهانعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

دانشگاه بیرجند

دکتر ابوالفضل مساعدیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استاد

گرایش: منابع آب و آبیاری

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدعلی بهدانیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استاد

گرایش: زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه بیرجند

دکتر حسین دهقانی سانیجعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر مهدی امیرآبادیزادهعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: منابع آب

دانشگاه بیرجند

دکتر محسن پوررضا بیلندیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: هیدرولوژی

دانشگاه بیرجند

دکتر یوسف رمضانیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: سازه های آبی

دانشگاه بیرجند

دکتر عباس خاشعی سیوکیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استاد

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه بیرجند

دکتر علی شهیدیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه بیرجند

دکتر سهراب میناییعضو کمیته علمی

گرایش: آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق خوزستان

دکتر وحید رضا وردی نژادعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه ارومیهکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32254041-7

نمابر

05632254050

کد پستی:9719113944

صندوق پستی:331

ساعات کاری:7تا15

ایمیل

5nciid@birjand.ac.ir

تلگرام: https://t.me/The5nciid

 

آدرس

خراسان جنوبی، بیـرجـند، کیلومتر ۵ جاده کرمان، پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

تصاویر منتخب
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند