چهارمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
- نقش گسل‌های پنهان در ارزیابی مخاطرات لرزه‌زمین‌ساختی
- ریخت‌زمین‌ساخت و نوزمین‌ساخت، زمین‌ساخت تجربی
- ماگماتیسم و تکتونیک
- تحلیل دگرریختی در پهنه‌های کوهزادی
- زمین‌ساخت کاربردی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ندارد- نقش گسل‌های پنهان در ارزیابی مخاطرات لرزه‌زمین‌ساختی
ندارد- ریخت‌زمین‌ساخت و نوزمین‌ساخت، زمین‌ساخت تجربی
ندارد- ماگماتیسم و تکتونیک
ندارد- تحلیل دگرریختی در پهنه‌های کوهزادی
ندارد- زمین‌ساخت کاربردی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32202301
داخلی:590

نمابر
ایمیل

Tectonics@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی-بیرجند-دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم-گروه زمین شناسی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند