پوستر همایش های گذشته

پیش از تاریخی

پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران

پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)

انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران

برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایران

چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)

پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادی

پژوهش های باستان شناسی دوره پیش از تاریخ شرق ایران و خراسان جنوبی

 

تاریخی

پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران

پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)

باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوب

برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران

چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)

باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانی

پژوهش های باستان شناسی دوره تاریخی شرق ایران و خراسان جنوبی

 

اسلامی

پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایران

پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)

باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوب

برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامی

چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)

باستان شناسی اسلامی و زبان شناسی

پژوهش های باستان شناسی دوره اسلامی شرق ایران و خراسان جنوبی

 

میان رشته ای

باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته

پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی در باستان شناسی

باستان شناسی و هنر

باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثار

باستان مردم شناسی     

باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)

باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومی

باستان شناسی و گردشگری پادیدارمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
باستان شناسی دوران پیش از تاریخ
باستان شناسی دوران تاریخی
باستان شناسی دوران اسلامی
باستان شناسی و علوم میان رشته ای

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایرانباستان شناسی دوران پیش از تاریخ
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)باستان شناسی دوران پیش از تاریخ
انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایرانباستان شناسی دوران پیش از تاریخ
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایرانباستان شناسی دوران پیش از تاریخ
چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)باستان شناسی دوران پیش از تاریخ
پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادیباستان شناسی دوران پیش از تاریخ
پژوهش های باستان شناسی دوره پیش از تاریخ شرق ایران و خراسان جنوبیباستان شناسی دوران پیش از تاریخ
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایرانباستان شناسی دوران تاریخی
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)باستان شناسی دوران تاریخی
باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوبباستان شناسی دوران تاریخی
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایرانباستان شناسی دوران تاریخی
چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)باستان شناسی دوران تاریخی
باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانیباستان شناسی دوران تاریخی
پژوهش های باستان شناسی دوره تاریخی شرق ایران و خراسان جنوبیباستان شناسی دوران تاریخی
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایرانباستان شناسی دوران اسلامی
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)باستان شناسی دوران اسلامی
باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوبباستان شناسی دوران اسلامی
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامیباستان شناسی دوران اسلامی
چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)باستان شناسی دوران اسلامی
باستان شناسی اسلامی و زبان شناسیباستان شناسی دوران اسلامی
پژوهش های باستان شناسی دوره اسلامی شرق ایران و خراسان جنوبیباستان شناسی دوران اسلامی
باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابستهباستان شناسی و علوم میان رشته ای
پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی در باستان شناسیباستان شناسی و علوم میان رشته ای
باستان شناسی و هنرباستان شناسی و علوم میان رشته ای
باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثارباستان شناسی و علوم میان رشته ای
باستان مردم شناسی باستان شناسی و علوم میان رشته ای
باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)باستان شناسی و علوم میان رشته ای
باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومیباستان شناسی و علوم میان رشته ای
باستان شناسی و گردشگری پادیدارباستان شناسی و علوم میان رشته ای


ورود / ثبت نام در همایش
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-31027100

نمابر

056-31027100

ایمیل

6ncai@birjand.ac.ir

آدرس

دانشگاه بیرجند، دانشکده هنر، گر.ه باستان شناسی

روز شمار تا برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله:


حامیان ششمین همایش ملی باستان شناسی ایران
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند