پوستر همایش های قبلی

پیش از تاریخی-

پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران

پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)

انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران

برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایران

چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)

پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادی

پژوهش های باستان شناسی دوره پیش از تاریخ شرق ایران و خراسان جنوبی

تاریخی-

پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران

پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)

باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوب

برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران

چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)

باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانی

پژوهش های باستان شناسی دوره تاریخی شرق ایران و خراسان جنوبی

اسلامی-

پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایران

پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)

باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوب

برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامی

چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)

باستان شناسی اسلامی و زبان شناسی

پژوهش های باستان شناسی دوره اسلامی شرق ایران و خراسان جنوبی

 

میان رشته ای-

باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته

پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی در باستان شناسی

باستان شناسی و هنر

باستان شناسی و گردشگری

باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثار

باستان مردم شناسی     

باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)

باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
پیش از تاریخ
تاریخی
اسلامی
علوم میان رشته ای

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایرانپیش از تاریخ
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)پیش از تاریخ
انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایرانپیش از تاریخ
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایرانپیش از تاریخ
چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)پیش از تاریخ
پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادیپیش از تاریخ
پژوهش های باستان شناسی دوره پیش از تاریخ شرق ایران و خراسان جنوبیپیش از تاریخ
سایر موضوعاتپیش از تاریخ
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایرانتاریخی
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)تاریخی
باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوبتاریخی
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایرانتاریخی
چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)تاریخی
باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانیتاریخی
پژوهش های باستان شناسی دوره تاریخی شرق ایران و خراسان جنوبیتاریخی
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایراناسلامی
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)اسلامی
باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوباسلامی
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامیاسلامی
چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)اسلامی
باستان شناسی اسلامی و زبان شناسیاسلامی
پژوهش های باستان شناسی دوره اسلامی شرق ایران و خراسان جنوبیاسلامی
سایر موضوعاتتاریخی
سایر موضوعاتاسلامی
باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابستهعلوم میان رشته ای
پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی در باستان شناسیعلوم میان رشته ای
باستان شناسی و هنرعلوم میان رشته ای
باستان شناسی و گردشگریعلوم میان رشته ای
باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثارعلوم میان رشته ای
باستان مردم شناسی علوم میان رشته ای
باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)علوم میان رشته ای
باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومیعلوم میان رشته ای
سایر موضوعاتعلوم میان رشته ای


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-31021010

نمابر

056-31021012

ایمیل

5ncai@birjand.ac.ir

آدرس

دانشگاه بیرجند- دانشکده هنر- گروه باستان شناسی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند