محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بینش و روش در تاریخ نگاری از صفویه تا پایان قاجاریه ـ سیر تحول زبانی در تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه ـ انواع تاریخ نگاری (محلی، سلسله ای، عمومی و غیره) از صفویه تا پایان قاجاریه ـ مضامین و درون مایه های تاریخ نگاری از صفویه تا پایان قاجاریه ـ خاندان های تاریخ نگار از صفویه تا پایان قاجاریه ـ زمینه های تحول در تاریخ نگاری ایران در دوره قاجار ـ تقابل تفکر سنتی و مدرن در تاریخ نگاری ایران عصر قاجار ـ تاریخ نگاری و ناسیونالیسم ـ صورت بندی مشروطه و تکوین تاریخ نگاری مردم محور و موضوعات مرتبطتاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر

056-32202120

ایمیل

Historiography@birjand.ac.ir

آدرس

استان خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت آباد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دبیر خانه همایش

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند