ژئوپلیتیک،توسعه محلی-منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران


ژئوپلیتیک و توسعه محلی-منطقه ای ، رویکردی در پایدا


روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 آبان 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام
20 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
20 فروردین 1397
تاریخ برگزاری

28 و 29 فروردین 1397محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
زیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
شرق ایران و امنیت
منطقه شرق و آسیای مرکزی
مخاطرات محیطی شرق ایران
منابع آب و توسعه پایدار شرق
ترانزیت و بازرگانی شرق
گردشگری منطقه شرق
اقتصاد و توسعه پایدارشرق
شهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
مسائل ، چالش ها وپیامدهای امنیتی انتظامی توسعه محلی - منطقه ای در ایران و نقش ناجا در آن

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
منطقه شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیکژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
منطقه شرق و پتانسیل های قلمرو فراملی ایرانژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
منطقه شرق و همگرایی و رقابت های شهری و منطقه ایژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
منطقه شرق و رقابت های جهانیژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
منطقه شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایرانژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
تحلیل منابع تنش سياسي- امنيتي در روابط ايران، افغانستان و پاکستانژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
مواد مخدر و امنيت مرزهاي شرقي ایرانژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
ژئوپلیتيك استان هاي مرزي و تاثير آن بر مشاركت پایدار مرزنشينانژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
توسعه بنادر و توسعه شرق و مناطق مرزی ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
زیرساخت های تجارت، اقتصاد و توسعه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و منطقه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
حکمروایی شایسته و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
ثبات مدیریتی و توسعه پایدار شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
ذهنیت توسعه گرا و مدیریت دولتی زیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
بخش خصوصی و توسعه شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
امنیت و توسعه در شرق ایرانزیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
سازماندهي استعماري فضا و ناامني در شرق ايرانشرق ایران و امنیت
تاثير پدافند غيرعامل برامنيت مرزيشرق ایران و امنیت
منطقه شرق و امنیت انسانی شرق ایران و امنیت
منطقه شرق و امنیت فرامنطقه ایشرق ایران و امنیت
بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای شرق ایرانشرق ایران و امنیت
نقش رسانه ها در امنيت شهرهاي مرزيشرق ایران و امنیت
سرمایه گذاری های خارجی در بستر توسعه ارتباطی شرق ایرانمنطقه شرق و آسیای مرکزی
سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهارمنطقه شرق و آسیای مرکزی
آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه منطقه شرقمنطقه شرق و آسیای مرکزی
هیدروپلیتیک منطقه شرق ایرانمنطقه شرق و آسیای مرکزی
دسترسی افغانستان به اقیانوس هند و توسعه پایدار شرق ایرانمنطقه شرق و آسیای مرکزی
ترانزیت و توسعه کشورهای آسیای مرکزی و توسعه پایدار شرق ایرانمنطقه شرق و آسیای مرکزی
خشكسالي و توسعه پایدار شرق ایرانمخاطرات محیطی شرق ایران
تغیرات اقلیمی و توسعه پایدار شرق ایرانمخاطرات محیطی شرق ایران
نقش مخاطرات محيطي در امنيت مرزيمخاطرات محیطی شرق ایران
نقش و كاركرد عوارض ژئومورفولوژي در مسائل امنيتي و دفاعي مرزیمخاطرات محیطی شرق ایران
محدودیت های زیست محیطی منطقه شرق ایرانمخاطرات محیطی شرق ایران
هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستانمنابع آب و توسعه پایدار شرق
هیدروپلیتیک منطقه شرق ایرانمنابع آب و توسعه پایدار شرق
دیپلماسی آب و امنیت پایدار در خاورمیانه و ایرانمنابع آب و توسعه پایدار شرق
تنش های ابی و توسعه استانهای شرقی ایرانمنابع آب و توسعه پایدار شرق
بهینه سازی آبمنابع آب و توسعه پایدار شرق
انتقال ابمنابع آب و توسعه پایدار شرق
زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرقترانزیت و بازرگانی شرق
زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرقترانزیت و بازرگانی شرق
زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرقترانزیت و بازرگانی شرق
ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوبترانزیت و بازرگانی شرق
قابلیتها و محدویت های بندر اقیانوسی چابهار در ترانزیک کالا و خدماتترانزیت و بازرگانی شرق
بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه گردشگري تجاري و ايجاد امنيت مرزيگردشگری منطقه شرق
ارزيابي چشم اندازهاي گردشگري در شهرهاي مرزيگردشگری منطقه شرق
ظرفیت های گردشگری در توسعه پایدار منطقه شرقگردشگری منطقه شرق
نقش گردشگری در توسعه پایدار محور شرقگردشگری منطقه شرق
امنيت و توسعه گردشگري روستايي گردشگری منطقه شرق
اگروتوریسم و توسعه گردشگریگردشگری منطقه شرق
اكوتوريسم و توسعه اقتصادي نواحي مرزيگردشگری منطقه شرق
مهمترین موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری منطقه شرق ایرانگردشگری منطقه شرق
بررسي نقش مطبوعات و رسانه ها درتصويرسازي از مقاصد گردشگريگردشگری منطقه شرق
جايگاه و نقش شبكه هاي اجتماعي درگسترش و جلب گردشگر در منطقه شرق ایرانگردشگری منطقه شرق
برند گردشگری و توسعه گردشگری ملی و بین المللی گردشگری منطقه شرق
سرمایه گذاری خارجی و داخلی در محور شرقاقتصاد و توسعه پایدارشرق
نقش سرمايه گذاري و اشتغال در امنيت و توسعه محور شرقاقتصاد و توسعه پایدارشرق
ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی و توسعه پایدار شرق ایراناقتصاد و توسعه پایدارشرق
نقش تعاوني ها درتوسعه كارآفريني و امنيت شهرهاي مرزياقتصاد و توسعه پایدارشرق
نابرابری های فضایی - اقتصادی و افراط گراییاقتصاد و توسعه پایدارشرق
چالش ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در محور شرقاقتصاد و توسعه پایدارشرق
آمايش مناطق مرزي ايران، افغانستان و پاکستان نواحی حايل مرزياقتصاد و توسعه پایدارشرق
ضرورت طراحي شبكه ميله هاي مرزي هوشمند با قابليت مانيتورينگ لحظه اياقتصاد و توسعه پایدارشرق
حضور اتباع بيگانه در شهرهاي مرزي و چالش هاي هويتي- تابعيتي و امنيت سازياقتصاد و توسعه پایدارشرق
گذار پديده هاي اجتماعي و سياسي به تهديدات امنيتي در نواحی مرزیاقتصاد و توسعه پایدارشرق
بررسي و تحليل جايگاه مناسبات قومي در هویت ملی نواحی مرزياقتصاد و توسعه پایدارشرق
انسداد مرزهاي جنوب شرق، اثرات و پیامدهااقتصاد و توسعه پایدارشرق
پيامدهاي امنيتي قاچاق كالا بر مناطق مرزياقتصاد و توسعه پایدارشرق
نقش بازارچه هاي مرزي در هدايت مهاجرت روستا- شهرياقتصاد و توسعه پایدارشرق
نقش زير ساخت داده مكاني (SDI)در مديريت مناطق مرزياقتصاد و توسعه پایدارشرق
مدل سازي و مديريت مكاني مواضع ديده باني مرزي بر اساس اصول سيستم پدافند غير عاملاقتصاد و توسعه پایدارشرق
استقرار سكونتگاههاي انساني و تاثير آن بر شكل گيري و گسترش مبادلات غير رسمي در نواحي مرزياقتصاد و توسعه پایدارشرق
پيوندهاي قومي و نقش آن در تحکیم شهرهاي مرزي ایران، افغانستان و پاکستانشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
ارزيابي توان هاي توپوگرافيك در تدوين راهبردهاي بهينه پدافند غيرعامل براي شهرهاي مرزيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
بررسي مناسبات قومي- مذهبي در شهرهاي مرزيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
تحليل فضايي رابطه امنيت و توسعه شهرهاي مرزيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
احساس امنيت شهروندان و عملكرد مرزبانیشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
نقش مسائل فرهنگي در امنيت شهرهاي مرزيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
طراحي محيطي و كاهش وقوع جرم در شهر هاي مرزيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
بررسي تاثير حضور اتباع خارجي بر تغييرات فرهنگي شهرهاي مرزيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
توانمندسازي اسکانهای غیررسمی شهرهاي مرزي و توسعه پايداراجتماعيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
بررسي و تحليل مولفه هاي موثر بر امنيت پايدار در شهرهاي مرزيشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
نقش و جایگاه شهرداریها و شوراهای شهردر توسعه محلی و منطقه ایشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
نقش و جایگاه نهادهای مختلف در مدیریت شهری(بازیگران شهری)شهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
جغرافیای جرم و امنیت شهریشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
مدیریت مخاطرات و پدافند غیرعامل در شهرشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
اسکان غیررسمی و بسترهای توسعه محلیشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
جغرافیای جنسیت و عدالت شهری و منطقه ایشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
برنامه ریزی شهرهای دانش بنیان و نقش انها در توسعه پایدار محلی و منطقه ایشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
دانشگاهها و توسعه محلی منطقه ایشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
تقسیم کار جهانی و شهرهاشهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه¬های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتیتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
چالش¬ها و فرصت¬های تامین منابع مالی سرمایه¬گذاری¬ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
توسعه انسانی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزاتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
تحلیل وضعیت زیرساخت¬های اجتماعی در شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
تحلیل شاخص¬های فقر و نابرابری¬های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
تحلیلی از آسیب¬های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت¬های اجتماعی شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
نقش سازمان¬های مردم نهاد در توسعه شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شرق ایران توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
نقش آموزش مهارت¬های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایرانتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آنتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
نقش شرکت¬های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست¬های اقتصاد مقاومتیتوسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی
نقش و جایگاه خوشه¬های صنعتی و خوشه¬های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32202301

داخلی641

نمابر

 

ایمیل

geopolitical@birjand.ac.ir

آدرس
آدرس دبیرخانه :
انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد
پوستر همایش
استعلام مقالات
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند