دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایرانَآرم

محل برگزاری

دانشگاه بیرجند 

دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی

تلفن ثابت

056-32202156

نمابر

056-32202041

ایمیل

gemc2@birjand.ac.ir

آدرس

بیرجند-بلوار شهید آوینی- دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم پایه-گروه زمین شناسی

دبیرخانه دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند