محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
شناسایی منابع آب
روش های مدیریت بحران آب
کیفیت آب
روش های بازگرداندن پساب ها به چرخه مصرف
مدیریت مصرف آب کشاورزی
آب و محیط زیست
فناوری و مدیریت بحران آب
آب های مجازی
مدیریت مصرف آب در صنعت

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
همایش ملی بحران آبشناسایی منابع آب
همایش ملی بحران آبروش های مدیریت بحران آب
همایش ملی بحران آبکیفیت آب
همایش ملی بحران آبروش های بازگرداندن پساب ها به چرخه مصرف
همایش ملی بحران آبمدیریت مصرف آب کشاورزی
همایش ملی بحران آبآب و محیط زیست
همایش ملی بحران آبفناوری و مدیریت بحران آب
همایش ملی بحران آبآب های مجازی
همایش ملی بحران آبمدیریت مصرف آب در صنعت


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند