محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
فناوری و مواد اولیه فرش دستباف
طرح، نقش و زیبایی شناسی فرش دستباف
مدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
پیشینه فرش خراسان جنوبی
آینده پژوهی در فرش دستباف ایران و خراسان جنوبی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
فرآوری و اصلاح مواد اولیه فرش دستباففناوری و مواد اولیه فرش دستباف
شناسایی و معرفی رنگزاهای طبیعیفناوری و مواد اولیه فرش دستباف
بهینه سازی فرایندهای رنگرزی و تکمیلفناوری و مواد اولیه فرش دستباف
شیوه های بافت فرشفناوری و مواد اولیه فرش دستباف
مبانی نظری و عملی مرمت فرش دستباففناوری و مواد اولیه فرش دستباف
سیر تحول نقش مایه ها در فرش دستبافطرح، نقش و زیبایی شناسی فرش دستباف
مطالعه تطبیقی نقوشطرح، نقش و زیبایی شناسی فرش دستباف
زیبایی شناسی و معرفی طرح و نقش مناطقطرح، نقش و زیبایی شناسی فرش دستباف
نماد شناسی نقش مایه ها و رنگهای رایجطرح، نقش و زیبایی شناسی فرش دستباف
تاثیر اعتقادات، فرهنگ بومی و اقلیم برطرح و نقش مناطقطرح، نقش و زیبایی شناسی فرش دستباف
نظام تولید و فروش فرش دستبافمدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
نقش زنان در نظام تولید فرش خراسان جنوبیمدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
نهادها، شرکت‌ها و حامیان فرش خراسان جنوبیمدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
قابلیت ها و چالش های گسترش اقتصاد فرش در سطح استانی ، ملی و بین المللیمدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
هماهنگی بازار و سلیقه مصرف کنندگانمدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
شیوه‌های نوین تجارت و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در اقتصاد فرش دستبافمدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
فرش دستباف و نقش آن در اقتصاد مقاومتیمدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف
تاریخ و درخشش فرش خراسان جنوبیپیشینه فرش خراسان جنوبی
مشاهیر و هنرمندان فرش خراسان جنوبیپیشینه فرش خراسان جنوبی
فرش‌های موزه‌ای و خاص خراسان جنوبیپیشینه فرش خراسان جنوبی
جایگاه فرش دستباف در سندچشم انداز ۱۴۰۴و برنامه های توسعه ملیآینده پژوهی در فرش دستباف ایران و خراسان جنوبی
کارآفرینی، اشتغال و فرش دستبافآینده پژوهی در فرش دستباف ایران و خراسان جنوبی
تاثیر آموزش تخصصی فرش در توسعه و پایداری روستاییآینده پژوهی در فرش دستباف ایران و خراسان جنوبی
توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقلیم خراسان جنوبی و فرش دستبافآینده پژوهی در فرش دستباف ایران و خراسان جنوبی
امنیت محوری، اقتصاد محوری فرش در استان‌های مرزی کشورآینده پژوهی در فرش دستباف ایران و خراسان جنوبی


تلفن ثابت

05632227175

نمابر

05632227225

ایمیل

carpet@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی- بیرجند- میدان شهدا- خیابان دانشگاه- دانشکده هنر - گروه فرش

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند