تا پایان مهلت ارسال مقاله:


جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی
 •   پیش از تاریخی
 • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران
 • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
 • انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران
 • برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایران
 • چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)
 • پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادی
 • پژوهش های باستان شناسی دوره پیش از تاریخ شرق ایران و خراسان جنوبی
 • تاریخی
 • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران
 • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)
 • باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوب
 • برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران
 • چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)
 • باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانی
 • پژوهش های باستان شناسی دوره تاریخی شرق ایران و خراسان جنوبی
 • اسلامی
 • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایران
 • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
 • باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوب
 • برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامی
 • چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)
 • باستان شناسی اسلامی و زبان شناسی
 • پژوهش های باستان شناسی دوره اسلامی شرق ایران و خراسان جنوبی
 • میان رشته ای
 • علوم آزمایشگاهی و روش های شناسایی در پژوهش های باستان شناسی
 • روش های نوین و غیر مخرب در پژوهش های باستان شناسی
 • باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)
 • باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومی
 • باستان مردم شناسی
 • باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثار
 • نقش و جایگاه علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران
 • نقش و جایگاه انسان شناسی فیزیکی و فرهنگی در پژوهش های باستان شناسی ایران
 • باستان شناسی و گردشگری
 • باستان شناسی و هنر
 • باستان شناسی و علوم پایه (شیمی-فیزیک-ریاضیات و آمار و غیره)


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
پیش از تاریخی
تاریخی
اسلامی
میان رشته ای

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران پیش از تاریخی
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره) پیش از تاریخی
انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران پیش از تاریخی
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایران پیش از تاریخی
چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده) پیش از تاریخی
پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادی پیش از تاریخی
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایرانتاریخی
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)تاریخی
باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوبتاریخی
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایرانتاریخی
چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)تاریخی
باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانیتاریخی
پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایراناسلامی
پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)اسلامی
باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوباسلامی
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامیاسلامی
چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)اسلامی
باستان شناسی اسلامی و زبان شناسیاسلامی
علوم آزمایشگاهی و روش های شناسایی در پژوهش های باستان شناسیمیان رشته ای
روش های نوین و غیر مخرب در پژوهش های باستان شناسیمیان رشته ای
باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)میان رشته ای
باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومیمیان رشته ای
باستان مردم شناسیمیان رشته ای
باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثارمیان رشته ای
نقش و جایگاه علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران (باستان جانورشناسی، باستان گیاه شناسی و غیره) میان رشته ای
نقش و جایگاه انسان شناسی فیزیکی و فرهنگی در پژوهش های باستان شناسی ایرانمیان رشته ای
باستان شناسی و گردشگریمیان رشته ای
باستان شناسی و هنرمیان رشته ای
باستان شناسی و علوم پایه (شیمی-فیزیک-ریاضیات و آمار و غیره)میان رشته ای


ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
20 آذر 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
20 آذر 1397
آخرین مهلت ثبت نام
31 مرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
31 مرداد 1398
تاریخ برگزاری

1 و 2 آبان ماه 98

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند